Yhdistyksen säännöt

Lapin Nuuskut Ry säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Lapin Nuuskut ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistys toimii Lapin Kennelpiiri ry:n toiminta-alueella ja sen tarkoituksena on edistää toimialueellaan puhdasrotuisten noutajien harrastusta, kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, yhdistys voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville.

3 § Kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

4 § Jäsenyys

Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Lapin Kennelpiiri ry:n sekä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsen.

5 § Toiminta

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä ja koirakokeita ja kilpailuja

2. levittämällä oikeita käsityksiä noutajakoiratoiminnan merkityksestä asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen

3. seuraamalla noutajarotujen kasvatukseen ja jalostukseen liittyvää kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita

4. ylläpitämällä yhteyksiä 4 §:ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua yhdistyksen toimialan puitteissa sekä

5. suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviä rotujärjestön tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen.

6 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka yhdistyksen johtokunta jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi-, perhe- ja kunniajäseniä.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo nuoriso- tai vuosijäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Kun hän täyttää 15 vuotta, hänet siirretään ilman eri anomusta vuosi- tai perhejäseneksi. Nuorisojäsenellä ja alle 15-vuotiaalla perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

7 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jos jäsen ei ole jäsenmaksun eräpäivään mennessä maksanut kyseisen vuoden jäsenmaksua, katsoo johtokunta päätöksellään jäsenen erotetuksi.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen johtokunnalla oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen johtokunnan yksimielinen päätös.

Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on johtokunnalla oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

8 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen:

1. vuosikokoukseen helmikuussa

2. syyskokoukseen marraskuussa

Kokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta.

Kutsut kokouksiin toimitetaan jäsenjulkaisussa tai muutoin kirjallisesti jokaiselle jäsenelle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä, jäsenmaksunsa maksaneella yksi ääni. Yhdistyksen äänioikeutettu jäsen on oikeutettu edustamaan yhtä muuta äänioikeutettua jäsentä hänen antamallaan valtakirjalla.

Johtokunta voi päättää, että jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla.

Johtokunta antaa kussakin tilanteessa tarkemmat määräykset etäosallistumisesta, jotka on ilmoitettava viimeistään kokouskutsussa.

Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli kuitenkin lippuäänestystä vaaditaan ja kannatetaan, on sitä käytettävä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa helmikuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2. valitaan kokoukselle sihteeri

3. todetaan kokouksen laillisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

6. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

7. esitetään johtokunnan toimintakertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

9. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin

10. käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

11. käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle viimeistään 1.1.

12. käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset

10 § Syyskokousasiat

Syyskokouksessa marraskuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2. valitaan kokoukselle sihteeri

3. todetaan kokouksen laillisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

6. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

7. määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle

8. esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi)

9. valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, joka voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

10. valitaan varsinaiset jäsenet johtokunnan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle sääntöjen 12 §:ää noudattaen

11. valitaan kaksi (2) varajäsentä johtokuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi. Eniten ääniä saanut varajäsen valitaan ensimmäiseksi varajäseneksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varajäsen toiseksi varajäseneksi. Äänten mennessä tasan tai jos jäsenäänestystä ei tule, järjestys ratkaistaan arvalla.

12. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä. Eniten ääniä saanut varahenkilö valitaan ensimmäiseksi varahenkilöksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varahenkilö toiseksi varahenkilöksi. Äänten mennessä tasan tai jos jäsenäänestystä ei tule, järjestys ratkaistaan arvalla.

13. suoritetaan johtokunnan mahdollisesti esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä muiden toimihenkilöiden valinta lukuun ottamatta 12 §:ssä mainittuja henkilöitä

14. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Lapin Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin

15. käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

16. käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle viimeistään 1.10.

17. käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset

11 § Ylimääräiset kokoukset

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ja kokouksen tarkoituksen ilmoittaen, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännöt kuin 8 §:ssä on varsinaisista kokouksista mainittu.

12 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon vuodeksi valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa varsinaista jäsentä ja kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä.

Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2) jäsentä.

Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauttaan, astuu varajäsen hänen tilalleen kalenterivuoden loppuun.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita johtokunnan ulkopuolelta.

13 § Johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.

Johtokunnan kokoontuessa täysilukuisena on varajäsenillä puhe- muttei äänivaltaa. Ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, mikäli yksi varsinaisista jäsenistä on estynyt.

Mikäli kaksi tai useampi varsinaisista jäsenistä on poissa kokouksesta, on molemmilla varajäsenillä äänivalta.

14 § Johtokunnan kokoontuminen

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on esitetty vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla.

Yhdistyksen johtokunta voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia johtokunnan kokouksiin. Heillä on puheoikeus, muttei äänioikeutta.

15 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistysten kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

2. kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset

3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

4. päättää tarvittaessa toimikuntien jäsenten hyväksymisestä

5. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta. Kunniajäsenet kutsuu kuitenkin yhdistyksen kokous.

6. edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

16 § Toimikunnat

Johtokunnan avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.

Syyskokous valitsee toimikuntien puheenjohtajat. Toimikuntien puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet johtokunnan hyväksyttäviksi.

Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja johtokunnan niille antamia ohjeita.

17 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Johtokunta voi kuitenkin määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan pankki-, posti- ym. juoksevissa asioissa yhdistyksen nimen.

18 § Lippu, viiri ja merkit

Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkkien, viirien sekä lipun säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista palkinnoista sekä niitä koskevista säännöistä voi kuitenkin päättää yhdistyksen johtokunta.

19 § Talouden tarkastaminen

Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on johtokunnan toimintakertomuksen kanssa jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään tammikuun 20. päivänä. Toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

20 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous määrää, on maksettava tammikuun loppuun mennessä. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu.

Vapaat jäsenmaksusta ovat kunniajäsenet sekä ennen näiden sääntöjen voimaantuloa Suomen Noutajakoirayhdistys ry:lle ainaisjäsenmaksun suorittaneet, yhdistyksen toiminta-alueella asuvat jäsenet.

21 § Sääntöjen muutokset

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen johtokunnalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.

Johtokunnan on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hallituksen lausunto.

22 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävissä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja päätöstä on kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat luovutetaan purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

23 § Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.

Yhdistyslaki (Finlex)